JÁTÉKSZABÁLYZAT

Általános Szerződési Feltételek

A NewRoof Játék nyereményjáték

hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

 1. A nyereményjáték szervezője

A NewRoof Játék (a továbbiakban: “Játék”) szervezői a NewRoof Kft (1024 Budapest Margit körút 5. A. lház. 3. em. 5., adószám: 26340708-2-41), a továbbiakban: “Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő”), a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat is végzi.

A Játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos Szabályzatának automatikus elfogadását jelenti.

 1. Kik vehetnek részt a játékban?

2.1 A Játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá saját Facebookprofillal („Facebook profil”) rendelkező természetes személy (a továbbiakban: “Játékos”), aki a Játék időtartama alatt

 • 4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot.

Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban (“Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Facebookoldalon (továbbiakban „Rajongói oldal”) megadott profilnevét valamint nyertesség esetén teljes nevét az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerinti kezeljék, továbbá Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Rajongói oldalon adott válaszát (kommentjét), illetve adatait a jelen Játékszabályzatban, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban írtak szerint felhasználja.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Szervező, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

 1. A Játék időtartama:

3.1 A játék 2020. július 1. (szerda) 10 óra 00 perctől 2020. július 3. napja 23 óra 59 percéig tart (ez a hálózat sebességének függvényében minimálisan eltérhet).

 1. A Játék menete

A Játékos az alábbi facebook posztban látható kép alapján keresse meg azt a lakásprojektet, amelyből a képen látható részletet megjelenik. Ehhez a következő linken található megvalósult projektjeket kell átfésülnie – figyelmesen.

https://newroof.hu/projektek/

4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:

A Játékban való részvételhez a Játékos keresse fel a NewRoof Facebook oldalhoz tartozó messenger fiókot (http://m.me/NewRoofDesign), majd ott a tegyen eleget a játékfelhívásban meghirdetett feladatnak. A feladat, hogy a Játékos megírja üzenetben, melyik lakásból került fotózásra a posztban ábrázolt képrészletet.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban, üzenetben kell válaszolnia.

Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt kizárólag egy választ jogosult küldeni.

Lehetséges válaszok:

 • Pozsonyi utca
 • Donáti utca
 • Szász. K. utca
 • Margit körút
 • Tölgyfa utca
 • Róna utca
 • Bajvívó utca
 • Varsányi utca
 • Klauzál utca

A válaszadást a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

Az 1 db nyertest sorsolás útján választjuk ki, aki egy választott Berendezési listát nyer az alábbiak közül.

https://newroof.hu/casting-by-newroof-shop/

A Játékban választ adni a poszt publikálásának pillanatától a játékidő végéig lehet.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi adatokat tartalmazó Facebookprofil megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált Facebookprofilt vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

4.2. Nyertes kiválasztása

A Játék lezárását követően 1 nyertes kerül kiválasztásra az alábbiak szerint:

A nyertes kiválasztása sorsolás alapján történik. A Szervező beküldött érvényes illetve helyes válaszok közül számítógépes programmal véletlenszerűen sorsol. A sorsolás időpontja: 2020. július 4. (szombat) 09:00. A Szervező a nyertes kihirdetéséig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. 4.3. Nyeremény átvétele

A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:

Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti a játékfelhívást tartalmazó poszt alatt kommentben (eredményhirdetés), melyben felszólítja a nyertest, hogy lépjen kapcsolatba a Szervezővel a createmyhome@newroof.hu e-mail címen, a nyertes kisorsolását követően 24 órán belül, majd a nyertes visszajelzése hiányában, további 24 órán belül ismételten. A nyertes Játékos a második Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül a createmyhome@newroof.hu-ra üzenetet küldve visszajelezni Szervező részére. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy “nem elérhető”-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.

Amennyiben a Szervező észleli, hogy a nyertes Játékos „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, pótnyertes kiválasztására kerül sor.

Ha a nyertes Játékos bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál az értesítéstől számított 4 napon belül, vagy bármely okból nem veszi át a nyereményét az egyeztetett módon, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel sem élhet.

Nyeremények kézbesítése

A nyeremény kézbesítésének részleteit a nyertessel a Szervező e-mailben egyezteti..

A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 1. A Nyeremény

A nyertes 1 db Casting by NewRoof berendezési listát nyer, melyet ő választ az alábbi link segítségével.

https://newroof.hu/casting-by-newroof-shop/

A Nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a nyeremény nyújtására terjed ki, a nyeremény igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége.

 

A Nyeremény készpénzre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető, továbbá egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem érvényesíthető.

 

A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban. A Nyertes csak személyesen, a megadott név igazolásával veheti át nyereményét.

Adatvédelmi szabályzat

1.) A kezelt személyes adatok köre

A Játékba történő részvétel során a Játékosok a következő személyes adataikat bocsátják az adatkezelők rendelkezésére:

 • Profil név

A nyertes Játékosnak ezen felül a következő adataikat is meg kell adniuk:

 • Teljes név
 • E-mail

7.) Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsák.

Budapest, 2020. július 30.

Adatkezelők